ผลงานจัดการความรู้เรื่อง "การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน" ได้รับรางวัลที่ 3 จากคณะวิทยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์