วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 15 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2560 เริ่มอบรม 29 ก.ค. 2560 ถึง 13 สิงหาคม 2560 (เรียนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075 394 356 หรือ 084 625 1889

แนะนำวิทยาลัย

 

 

SAR 2554

sar2555

sar2556

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เฟสบุ๊คชมรมศิษเก่า

วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีฯ

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชนำเสนอการจัดการความรู้ 4 เรื่อง
ณ หอประชุม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย 1.การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนการสอน 2.การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับงานสร้างสรรค์ 3.การนำลวดลายศิลปะไปใช้กับหนังตะลุง และ
4 .เทคนคการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่องค์ความรู้การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

กับการจัดการเรียนรู้

โปสเตอร์องค์ความรู้ " การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน "

 

โครงการพัฒนาผู้เรียน "ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ"

บรรยายและสาธิตจิตรกรรมสีน้ำ ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14

และศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย"

ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง"

 

 

 

นักเรียนร่วมกิจกรรมศิลปินสัญจร

มหาวิทยาลัยทักษิน จ.สงขลา

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             

สายด่วน

นายอำนวย นวลอนงค์

(ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช)

E-mail

nongmohom.nualanong@gmail.com

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗        โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th