วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช กำลังรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)

แนะนำวิทยาลัย
 

 

SAR 2554

SAR2555

SAR2556

sar2561

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ประกาศ>>การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

 

เฟสบุ๊คชมรมศิษเก่า

วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีฯ

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา2560

 

 

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14

และศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย" ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง"

 

 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ส่วนราชการเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             


นางอารีย์ สีลาพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th