นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14 และศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559