ผู้บริหารวิทยาลัยช่างศิลปนครสรีธรรมราช

 

 

นายอำนวย นวลอนงค์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

   

นางอารีย์   สีลาพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

     

นายชูเกียรติ สุทิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา

นายสุวดล เกษศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนัก
ศึกษา