หลักสูตรการเรียน การสอน

 

          วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช     ได้เปิดการเรียนการสอน  ๒  หลักสูตร  ดังนี้

          ๑.   หลักสูตรศิลปกรรม   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          หลักสูตร   ๓  ปี

          ๒.   หลักสูตรศิลปกรรม   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   หลักสูตร   ๒  ปี

                เปิดสอน   ๖   สาขาวิชา  คือ

                ๖.๑  สาขาวิชาจิตรกรรม

                ๖.๒  สาขาวิชาประติมากรรม

                ๖.๓  สาขาวิชาศิลปะไทย

                ๖.๔  สาขาวิชาภาพพิมพ์

                ๖.๕  สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง

                 ๖.๖  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา