ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    
หมวดศิลปะ
 

นางโสภิต   เดชนะ
ครู คศ. ๒ ชำนาญก
าร
ปฏิบัติหน้าที่   หัวหน้าหมวดศิลปะ

 

 

นายโชติ แก้วละเอียด
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา  จิตรกรรม

 

นายสุวดล เกษศิริ
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา   ภาพพิมพ์

 

นายศุภชัย   ระเห็ดหาญ
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา  ออกแบบตกแต่ง

 

นางวณิชยา   นวลอนงค์
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา  เครื่องเคลือบดินเผา

 

นายวัชระ   พงษ์ไพบูลย์
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา  ประติมากรรม

 

นายเอกชัย ปราบปัญจ

อาจารย์สอนจิตรกรรม

 

  
หมวดสามัญ

นางจุฬาลักษณ์   สุทิน
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่   หัวหน้าหมวดสามัญ

 

นางชวนพิศ สองศรี
ครู คศ.๓ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชาสังคม

นางสาวบุญเรือน   จันทร์แก้ว
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชา  วิทยาศาสตร์

นางพรทิพย์ อินทรบุตร
ครู คศ. ๒ ชำนาญการ
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย

 

ข้าราชการพลเรือน

 

นางสาวนาฏตยา   ด่านธำรงนิรันดร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

   

พนักงานราชการ

 

 

นายสิทธิ   บัวแก้ว
ครูสอนสาขาวิชา  ออกแบบตกแต่ง

 

นายสมชาย  พันนิตร
ครูสอนสาขาวิชา  จิตรกรรม

 

นายพีรวัฒน์   อินนุพัฒน์
ครูสอนสาขาวิชา  จิตรกรรม

 

นายณัฐพัทร  ยะพงศ์
ครูสอนสาขาวิชา  ประติมากรรม

 

 

 

 

นางสาวมลธิรา นาจิตร

นักวิชาการพัสดุ